Nieuwsbrief Classis Fryslân in coronatijd, nr. 6
Koudum, 14 mei 2020
Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,
Afgelopen week maakte de regering bekend dat vanaf 1 juni de theaters, bioscopen, concertzalen en restaurants open mogen gaan voor maximaal dertig (30) personen. Ook de kerken mogen, als zij dat wensen, vanaf deze datum weer kerkdiensten houden met hooguit 30 personen. Vanaf 1 juli mogen we weer met hooguit 100 kerkgangers samenkomen. Dit alles onder het voorbehoud dat de verspreiding van het virus onder controle blijft.
Behalve kerkdiensten kunnen we nu ook weer andere bijeenkomsten houden, bijvoorbeeld vergaderingen. In juni tot dertig, en daarna eventueel tot honderd deelnemers. Dit gaat om bijeenkomsten die echt noodzakelijk zijn.
De overheid stelt aan de verruiming van de mogelijkheden wel de strikte voorwaarde dat wij aantoonbaar de veiligheid van de kerkgangers waarborgen. Dit betekent onder andere dat de kerkgangers niet mogen zingen, omdat dit een aanzienlijk risico op verspreiding van het virus met zich meebrengt. Dat zal ons zwaar vallen. Ook moet iedere kerkenraad een gebruiksplan maken voor het kerkgebouw en de andere lokaliteiten. U moet o.a. aangeven hoeveel veilige plaatsen uw gebouw maximaal bevat. De kerk heeft een raamwerk voor een gebruiksplan gemaakt dat u kunt gebruiken. U vindt het op https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten/ 
Sommigen van u vinden de verruiming van de mogelijkheden te snel komen. Zij zouden nu liever nog terughoudend willen zijn. Iedere kerkenraad kan hier het eigen tempo volgen. De situatie in iedere gemeente is immers verschillend. U kunt er voor kiezen voorlopig de kerkdiensten digitaal te houden, tot het moment dat u het zelf verantwoord acht om met fysieke diensten te beginnen, uiteraard onder de geldende voorwaarden.
Anderen vinden de verruiming niet snel genoeg gaan. Hen wil ik oproepen zich aan de voorschriften van de overheid te houden. Wij zijn als kerk weliswaar vrij in het inrichten van ons kerkelijk leven, maar de overheid blijft verantwoordelijk voor de veiligheid en de openbare orde. Houd u zich aan de regels en zoek niet de grenzen op.
De tijden waarin wij leven zijn en blijven woelig en onzeker. Moge God ons hierin nabij zijn.
Die wolken, lucht en winden
Wijst spoor en loop en baan,
Zal ook wel wegen vinden
Waarlangs uw voet kan gaan.
Aan u allen mijn hartelijke groet, mede namens het Breed Moderamen van de Classis Fryslân,
Wim Beekman, classispredikant

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com